Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 12.10.2017

25. 10. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-95/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 23.10.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informacedoručené dne12.10.2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 12.10.2017 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) s požadavkem na poskytnutí následujících informací, citace:

„poskytnutí seznamu s následujícími údaji obsažených v jednotlivých povoleních k chovům hospodářských zvířat podle § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 201/2012 s projektovanými ročními emisemi amoniaku nad 5 t včetně, udělených na území Vašeho kraje: Provozovatel, Název provozovny, Umístění provozovny (souřadnice GPS), Roční projektované emise amoniaku, Projektovaná kapacita stáje a druh(y) chovaných zvířat. Pokud by sestavování tohoto seznamu mělo zabrat z administrativního hlediska příliš dlouhou dobu, prosím o zaslání dokumentů v elektronické podobě nebo o osobní předání na USB disku.“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-95/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace byla vyřízena sdělením ze dne 18.10.2017 včetně poskytnutí požadovaných dokumentů (mimořádně rozsáhlá elektronická příloha čítající 143 souborů).