Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 17.07.2017

12. 10. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-74/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | oddělení stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 12.10.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 17.07.2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 17.07.2017 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), která navazovala na odpověď krajského úřadu totožnému žadateli čj. KUKHK-IZ-60/OP/2017 k jeho dřívějšímu požadavku na informace týkající se dopravní obslužnosti dle Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou. Z odpovědi krajského úřadu vyplynulo, že finanční kontrolu u příjemců dotací na zajištění dopravní obslužnosti krajský úřad neprovádí a namísto této provádí pouze finanční vypořádání dle vyhlášky Ministerstva financi číslo 367/2015 Sb., o finančním vypořádání. Vzhledem k této odpovědi krajského úřadu tedy podal žadatel dne 17.07.2017 další žádost dle InfZ, ve které žádal o následující informace:

„1. Na jakém základě dospěl kraj k závěru, že finanční kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole může být nahrazena finančním vypořádáním dle vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání?

2. Z jakého důvodu kraj nepostupuje podle č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a neprovádí následnou finanční kontrolu u příjemců dotací na zajištění dopravní obslužnosti dle Memoranda?

3. Účelem následné finanční kontroly je prověřit, zda prostředky poskytnuté krajem byly vynaloženy pouze na zajištění dopravní obslužnosti definované závazkem veřejné služby a v souladu s legislativou, tj. že byly použity výlučně k úhradě ekonomicky oprávněných nákladů. Provádí kraj takovou kontrolu? Je součástí finančního vypořádání?

4. Následná kontrola by měla být ukončena aktem, který akceptují obě smluvní strany (kontrolním protokolem). Existuje takový akt v případě finančního vypořádání?“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-74/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Rozhodnutím ze dne 25.07.2017 povinný subjekt odmítl žadatelovu žádost na poskytnutí informací požadovaných pod body 1 a 2 žádosti, neboť se jednalo o dotazy na názory povinného subjektu a požadavek na vytvoření nových informací, když v souladu s ustanovením § 2 odstavce 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Ostatní požadované informace uvedené pod body 3 a 4 byly poskytnuty níže v odůvodnění rozhodnutí.

Žadatel podal do rozhodnutí povinného subjektu dne 15.08.2017 odvolání, které povinný subjekt postoupil sdělením ze dne 28.08.2017 nadřízeném orgánu. Rozhodnutím nadřízeného orgánu, Ministerstva vnitra ČR, ze dne 14.09.2017 bylo rozhodnutí povinného subjektuze dne 25.07.2017v bodě 1) a 2) zrušeno a věc vrácena povinnému subjektu k novému projednání.

Následně byla žádost o informace v bodech 1) a 2) povinným subjektem vyřízena sdělením ze dne 02.10.2017.