Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 27.09.2017

18. 10. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-93/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 17.10.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informacedoručené dne27.09.2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 27.09.2017 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) s požadavkem na poskytnutí následujících informací, citace (včetně chyb):

„Ad 1) Žádám o jednu kopii k nahlédnutí k informativnímu prostudování zákonem ustanovených poskytovaných sociálních služeb Rozhodnutí o registraci sociálních služeb vydal KÚ Královéhradeckého kraje pod č.j.10640/SV/2007/GR/SOCRE/92-2.   

Ad 2) Žádám o jednu kopii 

  • - poštou došlý útržek dodejka Ze dne : 18. září 2017 Čj.(Če.): KUKHK-IZ-89/OP/2017 
  • - zaslat poštou na adresu fyzická osoba“.

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-93/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace byla vyřízena sdělením ze dne 04.10.2017.