Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePoskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 01.11.2017

Poslední aktualizace: 15. 11. 2017

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 01.11.2017
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-99/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 09.11.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 01.11.2017

Vážený pane,

dne 01.11.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací, citace:

„1. výše finančních prostředků vydaných krajským úřadem od roku 2014 na ochranu přírody, především na zvláště chráněná území, včetně prostředků na management a vyhlášení ZCHÚ

2. podíl mezi financemi vydanými na tyto účely z krajského rozpočtu a z dalších zdrojů, například evropských fondů.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-99/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který k Vašemu požadavku uvedl následující.

Královéhradecký kraj zajišťuje podle ustanovení § 77a zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, péči o zvláště chráněná území ve svém správním obvodu; totéž platí i pro území soustavy NATURA 2000.

Ad 1) Výše finančních prostředků vynaložených Královéhradeckým krajem na péči o zvláště chráněná území a území soustavy NATURA 2000:

Rok 2014 2.328.920,-Kč

Rok 2015 2.051.090,-Kč

Rok 2016 1.891.158,-Kč

Rok 2017 dosud nebyl uzavřen

Na provádění péče o zvláště chráněná území a území soustavy NATURA 2000 nebyly využity Královéhradeckým krajem jiné finanční zdroje než zdroje z rozpočtu kraje.

Ad 2) Královéhradecký kraj zajišťuje vyhlášení zvláště chráněných území (kategorie Přírodní památka a Přírodní rezervace) za účelem zajištění ochrany evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000. Za tímto účelem využívá finanční prostředky z evropských fondů a to Operačního programu životní prostředí:

Rok 2014 5.994.503,-Kč

Rok 2015 1.806.350,-Kč

Rok 2016 0,-Kč

Rok 2017 dosud nebyl uzavřen.

Toto sdělení zasíláme, dle Vašeho požadavku, elektronicky na e-mailovou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního
(dokument je elektronicky podepsán)

 

 

Autor: Miroslava Hlavová