Odpověď na žádost o informace doručenou dne 07.10.2017

25. 10. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: KH IZ_R18
ZE DNE: 07.08.2017
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-94/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní / stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 17.10.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 1 / listů: 1
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 07.10.2017

Vážený pane doktore,

dne 07.10.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se obracíte na krajský úřad s následujícím požadavkem na poskytnutí informací k rozhodnutí krajského úřadu čj. KUKHK-28760/OP/2017-6, citace:

„kopie dokumentu, kterým Obec Olešnice v Orlických horách (jako povinný subjekt) potvrdila Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje (jako nadřízenému orgánu) neexistenci zápisu s tím, že když majitel nemovitosti odmítl zápis podepsat, byl tento zničen.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. KUKHK-IZ-94/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

K Vaší výše uvedené žádosti krajský úřad poskytuje v příloze k tomuto dopisu emailové sdělení starosty obce Olešnice v Orlických horách ze dne 19.09.2017, ve kterém uvádí, že zápis z výměny vodoměru majitel nemovitosti odmítl podepsat a byl proto zničen.

S pozdravem

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního

Příloha: dle textu (kopie sdělení - 1 list)