Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePoskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 17.10.2017

Poslední aktualizace: 27. 10. 2017

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: neuvedeno
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-96/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 25.10.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 17.10.2017

Vážená paní doktorko,

dne 17.10.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí informace – kopií správních rozhodnutí (s anonymizovaným jménem a bydlištěm žadatele) vydaných povinnými subjekty, jimiž rozhodly o odvolání účastníků řízení proti rozhodnutím ředitelů škol, kterými ředitelé škol zamítli žádosti a nepovolili nezletilým žákům plnícím na střední škole povinnou školní docházku

  • a) individuální vzdělávání,
  • b) studium podle individuálního vzdělávacího plánu, a to za období, které je k dispozici v elektronickém systému spisové služby povinných subjektů.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-96/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor školství krajského úřadu, který k Vašemu požadavku uvedl, že za posledních 5 let není na odboru evidováno žádné rozhodnutí týkající se případů uvedených ve Vaší žádosti.

Toto sdělení zasíláme, dle Vašeho požadavku, elektronicky na Vámi uvedenou emailovou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního

(dokument je elektronicky podepsán)

Autor: Miroslava Hlavová