Odpověď na žádost o informace doručenou dne 19.10.2017

27. 10. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-97/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 24.10.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 19.10.2017

Vážený pane,

dne 19.10.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí informace – seznamu všech obcí kraje ve formátu Microsoft Excel s tím, že u každé obce bude uvedena adresa, email e-podatelny, jméno starosty.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-97/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která ale neobsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. Dle ustanovení § 14 odst. 2 InfZ ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li ohlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Krajský úřad však v rámci dobré správy, bez ohledu na nedostatky Vaší žádosti výše uvedené a s přihlédnutím ke skutečnosti, že povinný subjekt níže uvádí dle ustanovení § 6 odst. 1 InfZ odkaz na zveřejněnou informací, přistoupil k vyřízení Vaší žádosti.

Adresář obcí Královéhradeckého kraje je zveřejněn na webových stránkách kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/kralovehradecky-kraj/obce/adresar-obci-kraje-109/ s údaji obsahující název obce s odkazem na stránky obce, adresou obce, jménem starosty a odkazem na portál e-PUSU (e-portál územních samospráv), uvedením emailu a telefonu.

Dále ke zveřejněnému seznamu povinný subjekt uvádí, že od data 28.11.2011 je adresář obcí udržován pouze na základě oznámení obce a Královéhradecký kraj neručí za správnost údajů. Více údajů najdete na Portálu veřejné správy.

Jinými než výše uvedenými informacemi krajský úřad nedisponuje a žádný právní předpis mu neukládá shromažďovat údaje o obcích ve Vámi požadované struktuře a formátu.

Informace Vám zasíláme elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního

(dokument je elektronicky podepsán)