Odpověď na žádost o informace doručenou dne 21.09.2017

12. 10. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 21.09.2017
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-91/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 27.09.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 21.09.2017

Vážený pane,

dne 21.09.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí informace, citace: „kolik stromů se bude v lesoparku Čeřovka v Jičíně kácet v říjnu 2017 a zda budou označeny tabulkami s inventárními čísly“. Dále Vaše podání obsahuje žádost o zachování stromu (jako torzo) s inventárním číslem 8453, který slouží jako biotop pro vzácného brouka kovaříka rezavého. Následně Vaše podání obsahuje také stížnost na postup města Jičína při zpracování odpovědi na žádost o informaci v režimu InfZ ohledně počtu dřevin určených k pokácení v lesoparku Čeřovka.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost ve věci požadavku na informace dle InfZ pod číslo jednací KUKHK-IZ-91/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O části Vašeho podání ve věci stížnosti na postup města Jičína ve věci vyřizování Vaší žádosti o informace, které bylo oddělením stížností a dozoru obcí zaevidováno pod čj. KUKHK-STI-121/OP/2017, jste byl informován samostatným přípisem ze dne 26.09.2017. Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace dle ustanovení § 16a InfZ se podává u povinného subjektu (§ 16a, odstavce 3 InfZ), tedy byla krajským úřadem postoupena městu Jičín.

O poskytnutí Vámi požadovaných informací ve věci kácení stromů v lesoparku Čeřovka v Jičíně byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který k Vašemu požadavku, mimo jiné i na základě ověření skutečností na Městském úřadě Jičín, uvedl následující.

V lesoparku Čeřovka v Jičíně není v roce 2017 plánováno žádné kácení dřevin. Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně dosud neobdržel žádnou žádost o povolení kácení dřevin v lokalitě lesoparku Čeřovka; i z tohoto důvodu je označení stromů údajně určených ke kácení v dané lokalitě dle sdělení městského úřadu bezpředmětné; s tímto konstatováním se krajský úřad ztotožňuje.

Podle sdělení Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí, dojde v předmětné lokalitě v měsících říjen až listopad pouze k odbornému ošetření 184 ks dřevin; k samotnému provedení ošetření předmětných dřevin se povolení ve smyslu zákona nevydává. Předmětem ošetření stromů je odstranění suchých a zavěšených větví na stromech, rostoucích v blízkosti lidmi frekventovaných cest v lesoparku Čeřovka na pozemku parc. č. 306 v katastrálním území Jičín. Stromy určené k odbornému ošetření byly vytipovány na základě pochůzky v dané lokalitě za účasti zástupců odboru životního prostředí městského úřadu a odborné firmy, která bude zásah provádět.

Při hodnocení stavu stromů v lesoparku Čeřovka, i stavu lokality samotné, vycházel odbor životního prostředí Městského úřadu Jičín mj. z odborného posouzení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, čj. 00347/ZH/16 ze dne 16.12.2016.

Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu pro úplnost uvádí, že zmiňované torzo kmene buku, ve kterém byla dle Vašeho sdělení objevena larva kovaříka, nebude plánovaným odborným ořezem dotčeno. Z důvodu, kdy při plánovaném ošetření stromů v lokalitě Čeřovka - nebude škodlivě zasahováno do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, nebyl odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu požádán o povolení výjimky k takovémuto zasahování (tj. výjimky podle ustanovení § 56 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

S pozdravem

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního