Odpověď na žádost o informace doručenou dne 25.09.2017

18. 10. 2017 Autor: Jana Macháčková

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 25.09.2017
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-92/OP/2017

VYŘIZUJE: Bc. Jana Macháčková
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní / stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 126 
E-MAIL: jmachackova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 09.10.2017

Počet listů: 4
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 25.09.2017

Vážený pane doktore,

dne 25.09.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se obracíte na krajský úřad s následujícími požadavky na poskytnutí informací, citace včetně chyb:

„1)Je součástí souvisejících spisových materiálů poskytnutých KÚ KHK 28.08.2017 kopie nějakého dokumentu, ve kterém je uvedeno, že se jedná o opakovanou písemnou výzvu ke zpřístupnění vodoměru ? Pokud ano, žádám o poskytnutí její kopie.

2) Je součástí souvisejících spisových materiálů poskytnutých KÚ KHK 28.08.2017 kopie nějakého dokumentu (s datem pozdějším než 20.10.2016, 14:34 hod.), ve kterém je uvedeno, že v případě neumožnění přístupu k vodoměru, bude přerušena dodávka vody do č.p. 67 ? Pokud ano, žádám o poskytnutí její kopie.

3) Je v dokumentu (viz. Obr. Poskytnutá informace), který KÚ KHK v KUKHK-STI-112/OP/2017 označil za opakovanou písemnou výzvu, uvedeno, jaké konkrétní termíny by měly být upřesněny. Jinými slovy, jaké konkrétní termíny byly nabítnuty v dokumentu, který KÚ KHK označil za opakovanou písemnou výzvu.

4) Je v dokumentu (viz. Obr. Poskytnutá informace), který KÚ KHK v KUKHK-STI-112/OP/2017 označil za opakovanou písemnou výzvu, uvedeno, v jaké písemnosti a kdy byly nabídnuty termíny, které by měly být upřesněny. Jinými slovy, na jaký dokument se Obec Olešnice v Orlických horách odvolává v dokumentu, který KÚ KHK označil za opakovanou písemnou výzvu.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. KUKHK-IZ-92/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

K Vaší výše uvedené žádosti krajský úřad uvádí následující.

„1) Je součástí souvisejících spisových materiálů poskytnutých KÚ KHK 28.08.2017 kopie nějakého dokumentu, ve kterém je uvedeno, že se jedná o opakovanou písemnou výzvu ke zpřístupnění vodoměru ? Pokud ano, žádám o poskytnutí její kopie.“

K bodu 1) ANO, součástí souvisejících spisových materiálů poskytnutých krajskému úřadu dne 28.08.2017 je kopie dokumentu „opakované výzvy“, ačkoliv to není v dokumentu výslovně uvedeno. Jedná se o e-mail zaslaný Vám dne 20.10.2016 v 14.34 hod. obcí Olešnice v Orlických horách, který jste opakovaně obdržel, bylo Vám již opakovaně sděleno, že se jedná o opakovanou výzvu, naposledy jste dokument obdržel od Obce Olešnice v Orlických horách sdělením ze dne 21.07.2017 k Vaší značce ZOI 298/265. Vzhledem k tomu, že požadovanou informací prokazatelně disponujete, byla Vám poskytnuta jak obcí Olešnice v Orlických horách tak krajským úřadem, nepovažujeme za nutné Vám ji znovu zasílat.

„2) Je součástí souvisejících spisových materiálů poskytnutých KÚ KHK 28.08.2017 kopie nějakého dokumentu (s datem pozdějším než 20.10.2016, 14:34 hod.), ve kterém je uvedeno, že v případě neumožnění přístupu k vodoměru, bude přerušena dodávka vody do č.p. 67 ? Pokud ano, žádám o poskytnutí její kopie.

K bodu 2) NE, součástísouvisejících spisových materiálů poskytnutých krajskému úřadu dne 28.08.2017 je kopie „Výzvy k zpřístupnění vodoměru ze dne 12.10.2016“, ve které je uvedeno cit: „Pokud nám nebude umožněn přístup k vodoměru v jednom ze zmíněných termínů, budeme nuceni Vám omezit dodávku vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb. § 9 odst. 6 písm. c).“ Rovněž disponujete dokumentem ze dne 31.10.2016 s názvem Oznámení o přerušení dodávky vody, kde je uvedeno cit: „jelikož jste neumožnil přístup pracovníkům provozovatele vodovodu obce Olešnice v Orlických horách k vodoměru v nemovitosti č.p. 67 dle výzvy ze dne 12.10.2016, oznamujeme Vám, že bude přerušena dodávka vody z veřejného vodovodu do nemovitosti č.p. 67 dle § 9 odst. 6 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb.“ Popsaná písemnost není součástísouvisejících spisových materiálů poskytnutých krajskému úřadu dne 28.08.2017.

K bodům 1) a 2) dále povinný subjekt uvádí.

K Vašim požadavkům, které se týkají zpřístupnění vodoměru, opakované výzvy a oznámení o přerušení dodávky vody, Vám sdělujeme, že všechny dokumenty Vám byly poskytnuty, a to obcí Olešnice v Orlických horách (v rámci komunikace s obcí i poskytování informací dle InfZ) i krajských úřadem (v rámci poskytování informací dle InfZ) a dále bylo poskytnutí těchto informací přešetřeno krajským úřadem v rámci vyřizování stížností na postup povinného subjektu (obce Olešnice v Orlických horách).

V rozhodnutí krajského úřadu čj.: KUKHK-STI-92/OP/2017 Vám bylo sděleno cit: „Nadřízený orgán uvádí, že dokumenty týkající se výzvy k zpřístupnění vodoměru, opakované výzvy a oznámení o přerušení dodávky vody byly stěžovateli poskytnuty, a to i nadřízeným orgánem. Rovněž mu bylo sděleno, které dokumenty jsou opakovanými výzvami. Dále byla vyřízena stěžovatelova stížnost, a to odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu sdělením ze dne 13.01.2017 čj.: KUKHK-1332/ZP/2017, ze které vyplynulo, že ke stížnosti předložené dokumenty prokázaly, že stěžovatel byl vícekrát seznámen s požadavkem obce Olešnice v Orlických horách k povinnosti zpřístupnění vodoměru u č. p. 67 v Olešnici v Orlických horách. Stěžovatel obdržel všechny dokumenty, které se vztahují k problematice zpřístupnění vodoměru, opakované výzvy a oznámení o přerušení dodávky vody.“

V rozhodnutí krajského úřadu čj.: KUKHK-STI-112/OP/2017 Vám bylo sděleno cit: „Nadřízený orgán uvádí, že povinný subjekt požadovanou informaci poskytl, tedy poskytl kopii opakované písemné výzvy, ač bez zvýrazněného textu, ve kterém je uvedeno, že bude (z důvodu znepřístupnění vodoměru) přerušena dodávka vody do čp. 67. Jak již nadřízený orgán sdělil ve svém rozhodnutí čj.: KUKHK-STI-92/OP/2017, dokumenty týkající se výzvy k zpřístupnění vodoměru, opakované výzvy a oznámení o přerušení dodávky vody byly stěžovateli poskytnuty, a to i nadřízeným orgánem. Rovněž mu bylo sděleno, které dokumenty jsou opakovanými výzvami. Dále byla vyřízena stěžovatelova stížnost, a to odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu sdělením ze dne 13.01.2017 čj.: KUKHK-1332/ZP/2017, ze které vyplynulo, že ke stížnosti předložené dokumenty prokázaly, že stěžovatel byl vícekrát seznámen s požadavkem obce Olešnice v Orlických horách k povinnosti zpřístupnění vodoměru u č. p. 67 v Olešnici v Orlických horách. Stěžovatel obdržel všechny dokumenty, které se vztahují k problematice zpřístupnění vodoměru, opakované výzvy a oznámení o přerušení dodávky vody.“

V minulosti jste opakovaně u krajského úřadu požadoval v rámci žádostí dle InfZ informace týkající se zpřístupnění vodoměru, opakované výzvy a oznámení o přerušení dodávky vody, a to například pod čj.: KUKHK-IZ-8/VZ/2017, KUKHK-IZ-9/VZ/2017, KUKHK-IZ-20/VZ/2017, KUKHK-IZ-31/VZ/2017, KUKHK-IZ-35/VZ/2017, KUKHK-IZ-38/VZ/2017. Na vyřízení čj.: KUKHK-IZ-20/VZ/2017 jste podal prostřednictvím krajského úřadu stížnost na Ministerstvo vnitra České republiky, které vydalo rozhodnutí čj.: MV-34507-6/ODK-2017, kterým postup krajského úřadu potvrdilo. V rozhodnutí Vám mimo jiné sdělilo cit: „Jak vyplývá z předložené spisové dokumentace, povinný subjekt nicméně již ve svých dopisech (odpovědích na žádosti o poskytnutí informací) ze dne 2. února 2017, pod č. j. KUKHK-IZ-8/VZ/2017 a č. j. KUKHK-IZ-9/VZ/2017, specifikoval, které dokumenty považuje dle svého obsahu za „opakované písemné výzvy“, a které mu z tohoto důvodu poskytuje, jsou jimi e-mail zaslaný žadateli dne 20. října 2016 v 14:34hod obcí Olešnice v Orlických horách, dopis ze dne 26. října zaslaný žadateli obcí Olešnice v Orlických horách týkající se sp. zn. Vodoměr, ZOI 223, ZOI 224 a dopis ze dne 26. října 2016 zaslaný žadateli obcí Olešnice v Orlických horách týkající se sp. zn. Vodoměr 2, ZOI 225.“ Dále ministerstvo uvedlo cit: „Dospěl-li povinný subjekt na základě jemu dostupných informací k závěru, že dokument, který je v dopisu starosty Cejnara ze dne 20. prosince 2016 uveden jako potřebný dokument v bodu 4 pojmenovaný jako opakovaná výzva, je právě e-mail zaslaný žadateli dne 20. října 2016 v 14:34hod obcí Olešnice v Orlických horách, který má k dispozici, a který mu proto poskytl, pak postupoval v souladu s ust. § 4a odst. 1 InfZ. Je třeba si uvědomit, že stížnost podle § 16a InfZ nedává žadateli, který se domáhá poskytnutí konkrétních dokumentů, možnost domáhat se nápravy v situaci, kdy není spokojen s obsahem samotného dokumentu. Žadatel nemůže prostřednictvím stížnosti podle § 16a InfZ „upřesňovat“ svou žádost o poskytnutí informace – resp. povinnému subjektu následně vytýkat, že nedostál požadavku, který v žádosti o poskytnutí informace nebyl zmíněn. Předmětem stížnostního řízení podle InfZ je posouzení, zda povinný subjekt postupoval v souladu s InfZ při vyřizování konkrétní žadatelovy žádosti o poskytnutí informace. Žádost podle InfZ však ze své podstaty nemůže představovat jakýsi „opravný prostředek“ či způsob „polemiky“ s povinným subjektem, nesouhlasí-li žadatel např. s postupem povinného subjektu při vyřizování jiné žadatelovy žádosti o poskytnutí informace. Stěžovatelova námitka je proto zcela neopodstatněná. Situace, kdy žadatel po povinném subjektu požaduje, aby mu (opakovaně) poskytl dokumenty, které mu byly zasílány ze strany obce Olešnice v Orlických horách, což znamená, že povinný subjekt dokumenty, které žadatel k dispozici evidentně již má, mohl – na rozdíl od žadatele, získat pouze zprostředkovaně, lze označit jako šikanózní jednání vůči povinnému subjektu. Přesto se povinný subjekt snažil žadateli i v tomto případě žadateli vyjít vstříc.“

Na základě výše uvedeného shrnujeme, že jste obdržel všechny dokumenty, které se týkají zpřístupnění vodoměru, opakované výzvy a oznámení o přerušení dodávky vody, tedy:

- Výzvu k zpřístupnění vodoměru ze dne 12.10.2016

- 3 opakované výzvy, a to e-mail zaslaný Vám dne 20.10.2016 v 14.34 hod. obcí Olešnice v Orlických horách, dopis ze dne 26.10.2016 zaslaný Vám obcí Olešnice v Orlických horách týkající se sp. zn. Vodoměr, ZOI 223, ZOI 224, dopis ze dne 26.10.2016 zaslaný Vám obcí Olešnice v Orlických horách týkající se sp. zn. Vodoměr 2, ZOI 225.

- Oznámení o přerušení dodávky vody ze dne 31.10.2016

Dále byla vyřízena Vaše stížnost, a to odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu sdělením ze dne 13.01.2017 čj.: KUKHK-1332/ZP/2017, ze které vyplynulo, že ke stížnosti předložené dokumenty prokázaly, že jste byl vícekrát,tedy opakovaně, seznámens požadavkem obce Olešnice v Orlických horách k povinnosti zpřístupnění vodoměru u č. p. 67 v Olešnici v Orlických horách.

Opětovné podávání žádostí o InfZ, ve kterých požadujete stále dokumenty týkající se zpřístupnění vodoměru, opakované výzvy a oznámení o přerušení dodávky vody, avšak například se zvýrazněným textem, či požadujete, aby dokument obsahoval nějaký Vámi citovaný text, je z Vaší strany jednoznačné zneužívání práva na informace a šikanózní jednání vůči povinnému subjektu.

„3) Je v dokumentu (viz. Obr. Poskytnutá informace), který KÚ KHK v KUKHK-STI-112/OP/2017 označil za opakovanou písemnou výzvu, uvedeno, jaké konkrétní termíny by měly být upřesněny. Jinými slovy, jaké konkrétní termíny byly nabítnuty v dokumentu, který KÚ KHK označil za opakovanou písemnou výzvu.“

K bodu 3) Vzhledem ke skutečnosti, že dokumentem jednoznačně disponujete a dále vzhledem k tomu, že podáváte žádosti o informace dle InfZ a stížnosti a písemně reagujete na obsah odpovědí povinného subjektu i nadřízeného orgánu, je zřejmé, že umíte číst, a tedy to, co je obsaženo v dokumentu si můžete sám přečíst. Účelem zákona o InfZ a povinností povinného subjektu není citovat žadateli to, co si může v dokumentu, kterým disponuje, sám přečíst.

„4) Je v dokumentu (viz. Obr. Poskytnutá informace), který KÚ KHK v KUKHK-STI-112/OP/2017 označil za opakovanou písemnou výzvu, uvedeno, v jaké písemnosti a kdy byly nabídnuty termíny, které by měly být upřesněny. Jinými slovy, na jaký dokument se Obec Olešnice v Orlických horách odvolává v dokumentu, který KÚ KHK označil za opakovanou písemnou výzvu.“

K bodu 4) Vzhledem ke skutečnosti, že dokumentem jednoznačně disponujete a dále vzhledem k tomu, že podáváte žádosti o informace dle InfZ a stížnosti a písemně reagujete na obsah odpovědí povinného subjektu i nadřízeného orgánu, je zřejmé, že umíte číst, a tedy to, co je obsaženo v dokumentu si můžete sám přečíst. Účelem zákona o InfZ a povinností povinného subjektu není citovat žadateli to, co si může v dokumentu, kterým disponuje, sám přečíst.

S pozdravem

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního