Koordinátor pro romské záležitosti

3. 4. 2020 Autor: Martina Smudková

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zřizuje pozici koordinátora pro romské záležitosti na základě § 67 odst. 1 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a podle § 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin. Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

Koordinátor pro záležitosti romské menšiny prosazuje a koordinuje implementaci a realizaci politiky romské integrace na úrovni kraje. Zabývá se metodickou podporou, konzultační činností a koordinací romských poradců, pracovníků veřejných institucí a nestátních neziskových organizací, které se podílejí na zlepšování situace Romů ve správním obvodu kraje. Realizuje také kontrolu výkonu přenesené působnosti obecním úřadem ORP ve vztahu k naplňování úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

Kontakt:
Bc. Jiří Svěrák
Odbor kancelář hejtmana
telefon: +420 495 817 666
e-mail: jsverak@kr-kralovehradecky.cz