Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePotřebuji vyřídit - životní situaceObčan a stát

1.2 - Popis postupu při podávání a vyřizování stížností

Poslední aktualizace: 1. 1. 2010

Popis postupu při podávání a vyřizování stížností

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   1
   
 2. 02. Kód:   2
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Popis postupu při podávání a vyřizování stížností

 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  1. Stížností jsou podání podle ust. § 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jimiž se dotčené osoby obracejí na správní orgán ve věci nevhodného chování úředních osob nebo postupů správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany.
  2. Stížnost podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami se podává poskytovateli zdravotních služeb.
  3. Stížností je i písemné nebo ústní podání fyzických a právnických osob, kterým se domáhají u orgánů kraje ochrany svých subjektivních práv nebo právem chráněných zájmů nebo které upozorňují na nesprávné činnosti, jejichž řešení náleží do působnosti orgánů kraje.

   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Stěžovateli jsou:
  1. dotčené osoby,
  2. pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká, v případě, že pacient tak nemůže činit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo zemřel, osoba zmocněná pacientem,
  3. fyzické osoby (občané) a právnické osoby.

   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Stížnost může být podána písemně, ústně nebo elektronickou poštou, opatřenou zaručeným elektronickým podpisem.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  1. Dotčená osoba podá stížnost příslušnému správnímu orgánu, který vede řízení. Pokud je stížnost podána u orgánu, kterým není řízení vedeno, tento správní orgán stížnost usnesením bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu a zároveň o tom bude písemně stěžovatel vyrozuměn.
  2. Stížnost se podává poskytovateli zdravotních služeb. Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti poskytovatelem, může stížnost podat krajskému úřadu.
  3. Stížnost se podává u příslušného orgánu kraje. V případě, že obsah stížnosti nenáleží do působnosti kraje, bude bezodkladně postoupena věcně a místně příslušnému orgánu a zároveň o tom bude písemně stěžovatel vyrozuměn.

  Podacím místem pro podání písemné stížnosti je podatelna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, elektronická podatelna (posta@kr-kralovehradecky.cz) a datová schránka Královéhradeckého kraje. Id datové schránky Královéhradeckého kraje je "gcgbp3q".

  Podacím místem pro podání ústní stížnosti jsou odbory krajského úřadu, které pokud nevyřídí věc operativně, sepíší se stěžovatelem záznam a předloží stěžovateli k podpisu.

  Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají. O tom, zda budou prošetřovány anonymní stížnosti, rozhodne příjemce stížnosti.

 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení stížností a dozoru obcí
  Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
  tel. 495 817 309,495 817 126,
  e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz.
  Úřední dny a hodiny : Po a St 8.00 - 17.00 hodin, Út, Čt a Pá 8.00 - 14.00 hodin.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Podklady, které prokazují či ověřují tvrzení uvedené ve stížnosti, pokud je má ten, kdo stížnost podává k dispozici.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře nejsou předepsány
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Žádné poplatky se neplatí
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  1. Stížnost musí být prošetřena a písemně vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení, o vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou 60denní lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
  2. Správní orgán stížnost vyřídí:
   1. do 30 dnů ode dne jejího obdržení
   2. do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka
   3. do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi.
  3. Stížnost musí být prošetřena a písemně vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení orgánu kraje, o vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech, a to s písemným souhlasem ředitele krajského úřadu (popř. hejtmana v případech stížností adresovaných radě nebo zastupitelstvu kraje), který stanoví konečný termín vyřízení. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel vyrozuměn.
    
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Osoby nebo správní orgány proti nimž stížnost směřuje.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Další činnosti nejsou požadovány.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  E-mail pro elektronickou formu podání : posta@kr-kralovehradecky.cz . Elektronická forma podání bez zaručeného elektronického podpisu musí být doložena v písemné podobě.
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  1. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  2. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ve znění pozdějších předpisů,
  3. Pravidla Rady Královéhradeckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností fyzických a právnických osob, podání a podnětů veřejného ochránce práv, schválená usnesením č. RK/10/426/2015 ze dne 24.03.2015, která nabyla účinnosti 01.04.2015.
    

 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Obecně závazné právní předpisy vztahující se ke konkrétnímu obsahu stížnosti.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  1. Opravný prostředek lze uplatnit v případě stížností podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - pokud má stěžovatel za to, že jeho stížnost nebyla příslušným správním orgánem řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.
  2. V případě stížností dle ust. § 93 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách - pokud stěžovatel, který podal poskytovateli zdravotních služeb stížnost, s jejímž vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (§ 93 odst. 2 zákona).
  3. V případě ostatních stížností nelze opravný prostředek uplatnit. Lze učinit opětovné podání stížnosti s uvedením nových skutečností, které mohou ovlivnit řešení stížnosti.
    
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce nejsou stanoveny.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Nelze specifikovat
   
 22. 22. Další informace:
  -
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Nelze specifikovat
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Petice - zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení stížností a dozoru obcí, tel. 495 817 309
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Mgr. Alena Koukalová, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.4.2015
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  9.4.2015
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Není určen
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
  1. Body, u kterých je v textu uvedeno označení "l" je popis životní situace upraven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  2. Body, u kterých je v textu uvedeno označení "2" je popis životní situace upraven zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  3. Body, u kterých je v textu uvedeno označení "3", jsou životní situace upraveny pravidly Rady Královéhradeckého kraje.

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Pravidla pro vyřizování petic a stížností právnických a fyzických osob s účinností od 1. 4. 2015 pdf 642 kB 9.4.2015