Vyhlášení dotačního programu pro rok 2017

5. 10. 2016 Autor: Ivan Guman

k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdrží ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program kpodání žádosti o dotaci zrozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdrží ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných vzákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

Účel dotace

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících sposkytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, Hlava I, Díl 2 až 4 ZSS.

Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona osociálních službách).

Blíže viz dokument „Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných vzákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován zprostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb vroce 2017“.

Důvody podpory

Dotace je poskytována na zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením žijících na území Královéhradeckého kraje prostřednictvím sociálních služeb vsouladu se střednědobým Plánem rozvoje sociálních služeb vKrálovéhradeckém kraji.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků

Královéhradecký kraj předpokládá obdržení částky vycházející zprocentního podílu kraje dle ZSS, vplatném znění, tedy 5,46 % zcelkové rozdělované částky krajům a Hlavnímu městu Praze.

Režim zhlediska veřejné podpory

Dotace je poskytována jako součást vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu podle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU.

Okruh způsobilých žadatelů

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2017.

Kritéria pro stanovení výše dotace a hodnocení žádosti

Výše dotace se vkaždém konkrétním případě odvíjí od výše vyrovnávací platby vypočtené postupem stanoveným v „Zásadách dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných vzákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován zprostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb vroce 2017“, „Zásadách pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK formou vyrovnávací platby“ a je výsledkem projednání sjednotlivými zadavateli.

Lhůta pro podání žádosti

Žádost pro rok 2017 je možné zpracovat a podávat od 1. října 2016 do 7. listopadu 2016.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Postup dle bodu 9. „Zásad“ a na základě konkrétních termínů zasedání orgánů kraje.

Žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí - OK systém (OKslužby – poskytovatel). Tato žádost bude obsahovat veškeré požadované údaje.

Žádost pro rok 2017musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel. Žádost o dotaci musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.

Podrobné informace oaplikaci jsou zveřejněny na portále MPSV:

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm - Provoz aplikace OKslužby – poskytovatel https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm/dotace_manual_v3_4.pdf - Dotace manuál (Uživatelská příručka)

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/Kvalifikovany_certifikat_v1.pdf - Podmínky pro podepisování žádosti o dotaci kvalifikovaným certifikátem

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Technická podpora kaplikaci – Hotline bude dostupná: Po - Pá od 8 do 16 hodin: tel. 236072280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz

Vzor žádosti

Viz aplikace poskytovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí - OK systém (OKslužby – poskytovatel)

Termín bude případně upřesněn na základě pokynů MPSV.

Soubory ke stažení