Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímPrávo a ostatní

Právo a ostatní

30. 3. 2016

Metodické materiály k zákonu o registru smluv

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých internetových stránkách http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx  metodiku k zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V příloze naleznete též soubor nejčastějších otázek a odpovědí ve vztahu k zákonu o registru smluv (zpracovalo Ministerstvo vnitra).

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

16. 6. 2015

Novela zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dne 05.02.2015 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Daná novela výrazným způsobem mění zejména poskytování dotací (nutnost zveřejňování záměrů, zákonem definované náležitosti programů, žádosti, smlouvy o poskytnutí dotace, smlouvy o návratné finanční výpomoci, nutnost zveřejňování smluv o poskytnutí dotace pod dobu 3 let, změny v postupech při porušení rozpočtové kázně apod.). Danou novelu naleznete v příloze. V souvislosti s účinností dané novely je dobré poukázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Ans 5/2007 ze dne 28.11.2008 - viz příloha. Dne 15.06.2015 vydalo Ministerstvo financí Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů. V těchto Zprávách jsou k dispozici nová výkladová stanoviska Ministerstva financí k otázkám poskytování dotací - viz příloha.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

29. 9. 2014

Nejvyšší státní zastupitelství vydává analýzu k trestní odpovědnosti zastupitelů a radních

Nejvyšší státní zastupitelství uveřenilo na svých internetových stránkách analýzu k trestní odpovědnosti zastupitelů a radních. Jde o zajímavý materiál vycházející též z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu ČR. Daná analýza je uvedena v příloze.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

30. 6. 2014

Metodické materiály Ministerstva vnitra pro obce

V příloze je možné stáhnout nové metodické materiály Ministerstva vnitra pro obce. Dané materiály řeší jednak problematiku Správy obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů,Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích, Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce, Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu na tento typ kontroly, Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

8. 4. 2014

Stanovisko Ministerstva vnitra k odebírání Sbírky zákonů

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, uveřejnilo na svých internetových stránkách stanovisko č. 1/2014, které se týká odebírání Sbírky zákonů a Věstníku právnich předpisů kraje. Toto stanovisko je též uvedeno v příloze.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

10. 9. 2013

Tržní řád - vzor tržního řádu

Podle ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, může obec v přenesené působnosti vydat tržní řád formou nařízení obce. K jeho snazšímu vypracování může sloužit následující vzor tržního řádu.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

2. 5. 2013

Metodická pomůcka k vyřizování petic podle zákona o právu petičním

Byla zveřejněna nová Metodická pomůcka k vyřizování petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

19. 3. 2013

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci zveřejňování smluv dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

V příloze naleznete stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci zveřejňování smluv dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

4. 5. 2012

Metodický materiál k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Naleznete zde ke stažení vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Zároveň je též přiložen Metodický materiál k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele (tvůrcem je opět Ministerstvo pro místní rozvoj).

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek