Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotacePřehled programů 2014-2020Evropská územní spolupráce

Evropská územní spolupráce

K prioritám Evropské unie patří kohezní politika, jejímž obecným cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje celé EU. Kohezní politika je prováděna v rámci sedmiletých cyklů, takzvaných programových období. Cíle kohezní politiky se v čase mění a reagují na potřeby stávajících a přistupujících členů a celkového prostředí EU. V programovém období 2007 - 2013 měla kohezní politika tyto tři cíle:

  • Cíl 1 – Konvergence
  • Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
  • Cíl 3 – Evropská územní spolupráce

V novém období 2014-2020 kohezní politika EU zahrnuje tyto dva cíle:

  • Cíl 1 – Investice pro růst a zaměstnanost
  • Cíl 2 – Evropská územní spolupráce

I v novém programovém období zůstávají zachovány tři směry Evropské územní spolupráce - přeshraniční, nadnárodní a meziregionální, přičemž nejvíce finančních prostředků je určeno na přeshraniční spolupráci.

Nově má tento cíl kohezní politiky své vlastní nařízení. Jedná se o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce. Informace o kooperaci mezi regiony a státy - viz InfoRegio.

Aktuality


22. 9. 2017

Národní infoden ke 3. výzvě nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE

Dne 12. 10. 2017 proběhne v Praze informační seminář ke 3. výzvě nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE. Registrace bude uzavřena dne 5. 10. 2017 ve 13:00 hodin.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

13. 4. 2017

Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Pardubickým krajem, Eurocentrem Hradec Králové a Eurocentrem Pardubice uspořádal dne 25. dubna 2017 od 10:00 do 15:30 hodin v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

27. 3. 2017

Východočeské kraje si vyměnily zkušenosti na poli mezinárodní spolupráce

Na půdě Krajského úřadu Pardubického kraje se uskutečnilo společné jednání zástupců Královéhradeckého a Pardubického kraje na téma přeshraniční spolupráce a rozvoj mezinárodních vztahů. Delegaci Královéhradeckého kraje vedl krajský radní Pavel Hečko, zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu. Za samosprávu Pardubického kraje se jednání účastnil René Živný - člen rady Pardubického kraje zodpovědný za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku. Jednání se zúčastnili další zástupci obou krajů, kteří se zabývají evropskými projekty a mezinárodními vztahy. Toto jednání je důkazem stále se upevňující spolupráce mezi oběma kraji.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

23. 3. 2017

Středoevropské projekty si rozdělí 90 milionů eur, peníze půjdou i do Královéhradeckého kraje

Členové Monitorovacího výboru nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE na svém zasedání dne 16. března 2017 v Praze společně rozhodli o přidělení dotace ve výši 90 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) žadatelům, kteří se ucházeli o dotace ve druhé výzvě. Po živé diskusi se členové MV shodli na schválení 50 projektů, spadajících do prioritních os zaměřených na inovace, nízkouhlíkové hospodářství, přírodní a kulturní zdroje a na dopravu. Více než 500 partnerských institucí z 9 členských států EU tak může brzy začít s realizací nadnárodních projektů.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

30. 12. 2016

Delegace z ukrajinské Zakarpatské oblasti navštívila Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj navštívila v prosinci delegace z ukrajinské Zakarpatské oblasti (oblast víceméně shodná s někdejší Podkarpatskou Rusí, která byla součástí ČSR), kterou tvořili zástupci několika obcí. Tuto delegaci doprovázeli i zástupci Regionálního ukrajinského spolku ve východních Čechách se sídlem v Hradci Králové. Za Královéhradecký kraj se jednání účastnil Pavel Hečko, krajský radní zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu, Ivana Tomková z Odboru kancelář hejtmana a Roman Klíma z Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek