Ředitelka krajského úřadu Královéhradeckého kraje

26. 9. 2018

JUDr. Ivana Křečková

JUDr. Ivana Křečková se narodila v roce 1955 v Opočně, okr. Rychnov nad Kněžnou.

Po ukončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pracovala v letech 1980–1986 jako podniková právnička, později ve státní správě na OkÚ Hradec Králové. Do svého jmenování byla zaměstnána jako vedoucí referátu vnitřních věcí Okresního úřadu Hradec Králové a od 1.1.2001 je ve funkci ředitelky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Ustanovení a výkon funkce ředitelky krajského úřadu jsou dány zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích. Je jmenována a odvolávána hejtmanem po předchozím souhlasu ministra vnitra. Je zaměstnancem kraje a za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu je odpovědná hejtmanovi. Je nadřízena všem zaměstnancům kraje a kontroluje jejich činnost; plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele. Je oprávněna účastnit se zasedání zastupitelstva a rady kraje s hlasem poradním a zabezpečuje plnění usnesení těchto orgánů. Nesmí vykonávat funkci v žádných politických stranách ani v politických hnutích.

Kontakt:

Telefon: 495 817 280
E-mail:   ikreckova@kr-kralovehradecky.cz

Fotogalerie