Jednotná kontaktní místa

17. 10. 2018 Autor: Miloš Zadrobílek

Zákon č. 222 / 2009 Sb., o volném pohybu služeb, vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst

 

Dne 20. 7. 2009 byl ve Sbírce zákonů ČR publikován zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, kterým byla do českého právního řádu transponována Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu EU. Vzhledem k tomu, že v České republice doposud neexistovala instituce, na kterou by se podnikatel mohl obrátit s požadavkem zprostředkování vstupu do podnikání, jež není živností, nebo s žádostí o informace ohledně podmínek podnikání v oblasti služeb, zavádí zákon od 28. 12. 2009 institut jednotných kontaktních míst, kterými jsou obecní živnostenské úřady stanovené vyhláškou č. 248/2009 Sb. V Královéhradeckém kraji je jednotným kontaktním místem odbor Živnostenský úřad Magistrátu města Hradec Králové, Střelecká 824/47 (paní Helena Šafránková, tel. 495707528, e-mail Helena.Safrankova@mmhk.cz ).

Jednotné kontaktní místo poskytuje

 a) informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování služby, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů,

 b) obecné informace o požadavcích týkajících se získání oprávnění k poskytování služby v jiných členských státech,

 c) obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby,

 d) obecné informace o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech,

 e) kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc.

 Jednotné kontaktní místo předá žádost o oprávnění k poskytování služby podanou na základě jiného právního předpisu, správnímu orgánu příslušnému rozhodovat o této žádosti.

 

Jednotné kontaktní místo přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to

 a) přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,

 b) oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,

 c) oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,

 d) oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

  

Jednotné kontaktní místo neprodleně předá podání příslušným správním orgánům, přičemž neposuzuje jejich úplnost nebo věcnou správnost.

 Pokud je k učinění podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u jednotného kontaktního místa, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná jednotnému kontaktnímu místu. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho předáním příslušnému správnímu orgánu.

Poskytovatel služby je oprávněn pro předání podání a pro získání informací týkajících se poskytování služeb zvolit kterékoli jednotné kontaktní místo.