Novela zákona o pohřebnictví

11. 9. 2018 Autor: Miloš Zadrobílek

Zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Dne 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Část třetí obsahuje novelu živnostenského zákona, kdy jsou u koncesovaných živností „Provozování pohřební služby“, „Provádění balzamace a konzervace“ a „Provozování krematoria“ mj. stanoveny podmínky, za kterých krajská hygienická stanice vydá kladné stanovisko k udělení koncese. Prokazování odborné způsobilosti je nově u všech tří koncesí vedle vzdělání v určitém oboru a praxe doplněno konkrétními profesními kvalifikacemi (u pohřební služby Sjednavatel pohřbení a Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků, u balzamace a konzervace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků a Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých, u provozování krematoria Obsluha kremačního zařízení a Administrátor krematoria).

Podle přechodných ustanovení zůstávají dosavadní živnostenská oprávnění zachována, podnikatelé, resp. odpovědní zástupci nemají povinnost dokládat odbornou způsobilost podle nové právní úpravy, naopak doklady o profesní kvalifikaci požadované novou právní úpravou lze i ode dne nabytí účinnosti novely nahradit dokladem o absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku podle vyhlášky č. 379/2001 Sb., pokud byla příprava zahájena přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 193/2017 Sb.. Jedinou povinností stanovenou přechodnými ustanoveními je povinnost vydat provozní řád, resp. již vydaný provozní řád uvést do souladu s požadavky nové právní úpravy a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici, a to ve lhůtě 1 roku od účinnosti této novely ( tedy do 1. září 2018).