Rodinné podnikání

7. 1. 2021 Autor: Miloš Zadrobílek

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost.

1) Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je členem jejího statutárního orgánu nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace; znaky rodinné obchodní korporace jsou splněny i tehdy, je-li jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu, a alespoň jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím prokuristou nebo členem její dozorčí rady. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.

2) Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

3) Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři (zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník.

Od března 2020 se rodinné firmy a živnosti mohou registrovat a snáze se tak dostat k podpoře státu. Službu oficiálně ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu spustila Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR). Ze 100 % se tak naplnilo jedno z deseti opatření živnostenského balíčku, který má snížit administrativu podnikatelům a živnostníkům. Rodinné firmy, které jsou základem obslužnosti regionů, nositeli tradic a vyhledávanými zaměstnavateli tak nově mohou získat osvědčení, díky kterému dosáhnou na další benefity.

Registrace je dobrovolná a je vstupenkou k tomu, aby rodinné firmy mohly žádat o bezúročné úvěry a zvýhodněné záruky u ČMZRB.

Ministerstvo průmyslu a obchodu také ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravilo v rámci stávajícího programu Záruka 2015 až 2023 možnost čerpat záruku k úvěru od komerčních bank na aktivity, které souvisí s převodem obchodního podílu. Záruky se budou poskytovat až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů Kč. Bezúročné úvěry budou poskytované až do výše 60 mil. Kč. Rodinné firmy mohou o podporu za zvýhodněných podmínek žádat od 1. dubna 2020. Podrobnosti jsou k dispozici na https://www.cmzrb.cz/zverejnili-jsme-vyzvy-k-programum-pro-rodinne-firmy/

Od 1. března 2020 je na stránkách AMSP ČR spuštěna registrace rodinných obchodních korporací a rodinných živností, které splňují definici rodinného podnikání dle vládního usnesení. Žadatel se zaregistruje online, stáhnout si může i potřebné formuláře vč. příloh pro doložení vztahů k rodinnému podniku a ověřování rodinných vazeb. Rodinná obchodní korporace po vyplnění vše zasílá datovou schránkou na AMSP ČR, rodinná živnost, která nemá datovou schránku, pak s ověřeným podpisem na kontaktní e‑mail AMSP ČR. Registraci rodinného podniku či živnosti schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků složený ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, AMSP ČR, Hospodářské komory ČR a ČMZRB. Za registraci je stanoven poplatek od 200 Kč do 3 000 Kč podle velikosti firmy (počtu zaměstnanců). Výsledkem registrace je Osvědčení AMSP ČR na 3 roky o splnění definice a zapsání rodinné obchodní korporace či rodinné živnosti do Registru rodinných podniků ČR na portálu MPO www.businessinfo.cz.

 

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/rodinne-podnikani/registrace-rodinnych-firem-spustena--splnil-se-tak-bod-zivnostenskeho-balicku--253229/