II/302 Broumov - Velká Ves, 1. etapa

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/302 Broumov - Velká Ves, 1. etapa

18. 6. 2021 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015982

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/302 v intravilánu obce Broumov. V rámci způsobilých výdajů projektu bude rekonstruováno cca 0,610 km silnice II/302. Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/302 v délce cca 0,610 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.