II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa

16. 8. 2016 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000022

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci komunikace II. třídy č. 308 ve dvou úsecích (stavbách). Stavba 1 v úseku Slatina (HK) - Černilov zahrnuje extravilánovou část komunikace a rekonstrukci mostu ev. č. 308 - 002 a Stavba 2 zahrnuje intravilán obce Černilov. Celková délka rekonstruované komunikace činí 3,512 km. Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 3,512 km včetně rekonstrukce mostu ev. č. 308 – 002 a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.