SMARTMUZEUM: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


SMARTMUZEUM: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové

12. 9. 2019 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce, přístavba a vybavení depozitářů Muzea východních Čech v Hradci Králové, které se nachází v objektu tzv. Gayerových kasáren. Realizací projektu bude dosaženo zefektivnění, ochrany a zpřístupnění kulturního bohatství.

Realizace projektu je v souladu se zaměřením Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace pro období 2014 - 2020 v rámci podopatření 2.3.1.A Paměťové instituce a kulturní památky.

Cíl projektu:

Cílem projektu je:

  • Zlepšení stavebně technického stavu objektu a depozitářů
  • Zvýšení ochrany sbírkových fondů
  • Odstraňování přístupových bariér
  • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
  • Zabezpečení a osvětlení objektů
  • Modernizace nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude rekonstruovaná budova včetně nově vybudované přístavby s bezbariérovým přístupem a modernizované depozitáře.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.