Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova HK

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova HK

19. 3. 2018 Autor: Nikola Vargová

registrační číslo:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004966

Zpět na přehled projektů

Popis projektu

Smyslem projektu je zkvalitnění zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání na SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové. Zejména se jedná o zajištění souladu vzdělávání s postupy a procesy, které jsou aplikovány v praxi, aby byli absolventi kurzů maximálně připraveni pro vstup na trh práce a našli své uplatnění. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti podpořených prostor a úprava venkovního prostranství.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kapacity a modernizace dílny a odborných učeben, které jsou využívány pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Realizace projektu přispěje k výraznému zkvalitnění výuky v rámci kurzů organizovaných SOŠ a SOU Vocelova, které budou zaměřeny na komunikaci v cizích jazycích, na technické a řemeslné vzdělávání a na práci s digitálními technologiemi. Cílem projektu je rovněž zajištění bezbariérovosti prostor, ve kterých kurzy zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání budou probíhat.

Výsledky projektu

Výstupem projektu budou tři modernizované odborné učebny v budově školy, jedna vybudovaná odborná učebna v budově Domova mládeže a vybavení těchto odborných učeben a jedné odborné dílny. Mezi vybavení pořízené v rámci projektu patří např. laserová tiskárna, interaktivní tabule s projektorem, aku ruční vrtačky atd. Modernizované odborné učebny budou mít okamžitou kapacitu 109 osob. Pořízené vybavení bude využívat každý rok až 212 účastníků kurzů. Realizace projektu přispěje k lepšímu uplatnění absolventů kurzů na trhu práce a ke zvýšení jejich odborných znalostí a dovedností. V rámci projektu budou provedeny takové stavební úpravy, aby přístup do podpořených učeben a dílny splňoval podmínky bezbariérovosti. Konkrétně dojde k vybudování bezbariérových toalet a k rekonstrukci dvou výtahů. V rámci projektu bude také vybudována zelená stěna, která bude oddělovat areál školy od komunikace.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.