Cíl a obsah projektu "Zelený úřad" na krajském úřadu

29. 6. 2006 Autor: Ondřej Slavík

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se již přihlásil k myšlence ekologicky šetrného provozu zavedením některých dílčích opatření zejména v oblasti třídění odpadů, nákup renovovaných náplní a tonerů nebo nákup úklidových služeb s certifikací šetrného chování vůči životnímu prostředí. Cílem projektu je realizace dalších kroků směřujících ke komplexnímu pojetí ekologicky šetrného provozu v návaznosti na připravované administrativní centrum. Koncept environmentálně šetrného provozu bude možné naplnit řadou konkrétních a praktických opatření:

  • Při nákupu spotřebního materiálu a vybavení je možné upřednostnit kancelářské výrobky z recyklovatelného papíru, sešity, bloky, obálky, tiskopisy, šanony, pořadače, papír k tisku a kopírování. Nelze opomenout též hygienické výrobky z recyklovaného papíru, jako jsou ručníky, utěrky, ubrousky a toaletní papír. Výroba a použití recyklovatelného papíru představuje nesporné výhody v podobě výrazně nižšího znečištění životního prostředí, úsporu primárních surovin a energie, méně odpadů na skládky a do spaloven.

  • Dále lze preferovat výrobky s označením „ekologicky šetrný výrobek“, kam patří zejména čistící prostředky bez fosfátu a chloru, různé nátěrové hmoty a laky na bázi vody, pracovní pomůcky z tradičních materiálů s vyloučením plastů, ekologický posypový materiál a další výrobky splňující kritéria ekologické šetrnosti a hygienické nezávadnosti.

  • V oblasti stravování lze v závislosti na lokálních podmínkách prosadit nabídku produktů ekologického zemědělství například s upřednostněním a podporou českých a regionálních zemědělských produktů.

  • V oblasti odpadového hospodářství bude nutné zaměřit se na omezování objemu, důsledné třídění a využívání odpadů s ohledem na nerecyklovatelné a nebezpečné složky (baterie, zářivky, tonery) a ve spolupráci s odběratelem odpadů zajistit jejich náležité zneškodnění. Doplňkovou formu zneškodnění odpadů mohou představovat kompostéry na organický odpad (tráva z údržby okolí budovy, kuchyňský odpad, zbytky potravin). Důležité je samotné předcházení vzniku odpadů, například garantovaný odběr nápojů ve vratných skleněných obalech namísto PET lahví, šetření kancelářského papíru díky oboustrannému tisku, elektronické komunikaci, apod.

  • Velmi důležitá jsou opatření vedoucí k energetickým úsporám. V této souvislosti jsou důležitá stavebně technická opatření s respektováním vysokých nároků na energetické úspory. Sem patří zejména komplexní zateplení budovy a její vnitřní dispozice, zdroj vytápění s vysokými nároky na dosažení energetických úspor, aktivní řízení spotřeby tepelné energie, regulační a kontrolní mechanismy, termostatická čidla, hlavice,úsporné zdroje osvětlení, automatické spínače, apod. Toto je vhodné doplnit náležitými provozními opatřeními, kam patří režimy vytápění, svícení, úsporné využívání elektrických spotřebičů a kancelářské techniky.

  • V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že úspěšná aplikace ekologicky šetrného provozu se neobejde bez všeobecné podpory samotných pracovníků úřadu. Na tomto místě bude důležitá osvěta a výchova pracovníků směřující k získání motivace a uvědomělého, nikoliv pouze formálního přístupu k dodržování dohodnutých pravidel ekologicky šetrného chování.

Trend „ekologizace“ provozu má oporu například ve strategii trvale udržitelného rozvoje – Místní Agendy 21, ale také v legislativě. V české legislativě se jedná zejména pobídky k zelenému nakupování, které se vyskytují hned v několika předpisech. Jednak v Usnesení Vlády České republiky č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků, dále v Zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách nebo ve vyhlášce č. 240/2004 Sb. o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. O zeleném nakupování se zmiňuje i Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, přijatý vládou jako usnesení č. 1048/2000, v kapitole věnované veřejné správě. V evropské legislativě je udělování veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí upraveno zejména ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES. Praktické uplatnění těchto směrnic je přehledně popsáno v brožurce Evropské komise s názvem "Kupujte zeleně!". Tato publikace je volně ke stažení v češtině na adrese http://europa.eu.int

Soubory ke stažení